Doneer nuDoneer nu
Doneer nu

Algemene verordering gegevensbescherming

Hoe kom je met ons in contact?

Privacybeleid Stichting Interplast Holland in 10 uitgangspunten

1. We hebben één vrijwilligersdatabase en delen uw persoonsgegevens uitsluitend binnen Stichting Interplast Holland en de onderdelen daar binnen.
2. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend zodat wij uitzendingen mogelijk kunnen maken.
3. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor marketing, statistische analyse, en ook niet voor het tegengaan van fraude.
4.We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen zonder geldige reden.
5. We beveiligen onze ICT infrastructuur adequaat en monitoren de systemen pro actief.
6. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn.
7. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen.
8. We mogen zelf bepalen hoe lang we persoonsgegevens bewaren. Na afloop van een bewaartermijn verwijderen of anonimiseren we persoonsgegevens meteen.
9. We gebruiken geen geanonimiseerde (medische) persoonsgegevens voor historische, statistische en/of preventiedoeleinden, dan wel voor (medisch) wetenschappelijk onderzoek. We respecteren uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privacy statement

Stichting Interplast Holland behandelt én beveiligt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten/leden en bezoekers van onze website is voor ons van essentieel belang. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op de daarop gebaseerde Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Interplast heeft een privacybeleid ontwikkeld. Daarin vindt u meer informatie over onze visie op privacy-compliance.

We gebruiken uw persoonsgegevens om de kwaliteit van onze medische missies te verbeteren en af te stemmen op uw persoonlijke situatie, wensen en behoeften gedurende uw loopbaan als (para)medisch zorgprofessional.

In ons privacybeleid leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u vrijwilliger van ons bent en u onze website bezoekt, wanneer u gegevens met ons deelt via sociale media of op een andere manier contact met ons zoekt. Ook leggen we in ons privacybeleid uit waarvoor we persoonsgegevens gebruiken, wie toegang hebben tot uw gegevens en dat we uw persoonsgegevens niet met derden delen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacystatement en het hieronder opgenomen privacybeleid kunt u contact opnemen met onze officemanager via info@Interplastholland.nl.

Interplast Holland is een diverse organisatie – wat doen wij

Algemeen

Stichting Interplast Holland is een goede doelen vrijwilligers organisatie die plastische en reconstructieve operaties verricht bij kinderen, adolescenten en volwassenen in ontwikkelingslanden. De stichting treedt naar buiten als Interplast of Interplast Holland.
Dit privacy statement geldt voor alle activiteiten van Stichting Interplast Holland

Eindverantwoordelijke

Stichting Interplast Holland is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming eindverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door Interplast medewerker(S). Stichting Interplast Holland voldoet aan privacy wet- en -regelgeving en zorgt ervoor dat ook alle Interplast-medewerkers uw persoonsgegevens in overeenstemming hiermee verwerken.

Welke persoonsgegevens verzamelt Interplast Holland

Algemeen

Stichting Interplast Holland verzamelt voor de volgende vier categorieën uw persoonsgegevens:

a. NAW-gegevens
b. Informatie over opleiding en werkervaring
c. Voorkeuren m.b.t. van aard en locatie van eventuele uitzending
d. Sociale media en andere gegevens die u met ons deelt

a. NAW-gegevens

Voor uw aanvraag om als vrijwilliger actief te worden legt Stichting Interplast Holland de persoonsgegevens vast die u aan ons verstrekt. Deze gegevens en bestaan uit uw naam, adres en woonplaats, uw e-mailadres, telefoonnummer (privé en werk), geboortedatum, Burger Service Nummer en soms uw gezondheidsgegevens.

Stichting Interplast Holland legt niet meer persoonsgegevens vast dan noodzakelijk (dataminimalisatie). Sommige van deze gegevens kwalificeren we als bijzondere persoonsgegevens.

b. Informatie over opleiding en werkervaring

Om uitgezonden te kunnen worden en in het land van uitzending geregistreerd te kunnen worden stelt het land van uitzending steeds hogere eisen. Informatie over opleiding en minimale werkervaring (5 jaar) na diplomering is een absoluut vereiste. Deze informatie zal dan ook met de registrerende instanties in het buitenland dienen te worden gedeeld alvorens een werkvergunning wordt verkregen.

c.Voorkeuren m.b.t. van aard en locatie van eventuele uitzending

Vrijwilligers kunnen in ons aanmeldingsformulier aangeven naar welke gebieden zij wel en absoluut niet willen worden uitgezonden. Interplast Holland heeft deze gegevens nodig voor haar planning van missies maar zal deze specifieke info niet met derden delen tenzij na toestemming van de betrokken vrijwilliger

d. Sociale media en andere gegevens die u met ons deelt

Aangezien Interplast Holland in sommige sociale media verslag doet van haar missies en daar bij de namen van haar vrijwilligers in de berichten vermeld zal door de koppeling (linking /tagging ) soms andere informatie over vrijwilligers vanuit hun eigen pagina beschikbaar komen. Voor meer informatie over welke gegevens wij ontvangen en het aanpassen van de door u ingestelde voorkeuren, raden we u aan om de website en het privacybeleid van de betreffende sociale media-aanbieder te raadplegen.

Bijzondere gegevens

In principe worden er geen andere gegevens van u gevraagd, opgeslagen en derhalve ook niet met derden gedeeld.

Waar gebruikt Interplast Holland uw persoonsgegevens voor

Algemeen

Stichting Interplast Holland gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Het, via een mailing, verstrekken van algemene en specifieke informatie over Interplast Holland aan haar vrijwilligers en donateurs, in de vorm van jaarverslagen, nieuwsbrieven etc.

1. Het verzenden van uitnodigingen voor bijeenkomsten, festiviteiten en eventuele opleidingsactiviteiten.
2. Het plannen van missies naar ontwikkelingslanden.

Aan wie verstrekken we uw gegevens

Interplast Holland verstrekt persoonsgegevens aan:
a. Ministerie van Volksgezondheid of vergelijkbare dienst in (ontwikkelings)landen waar naar Interplast medische missies organiseert, ter verkrijging van een werkvergunning voor de uit te zenden vrijwilligers.
b. Ambassades of consulaten van deze eerdergenoemde landen voor het verkrijgen van visa en/of andere in-reispapieren.
c. Bedrijven die de vliegtickets (Raptim e.d.) naar en van missiegebieden organiseren.

Voor alle verstrekte informatie geldt dat wordt volstaan met de minimaal noodzakelijke dataset voor de betreffende organisatie. Zo nodig zal met de vrijwilliger worden overlegd als de gevraagde informatie anders is als gebruikelijk.

Beveiliging en bewaartermijnen

Interplast heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Interplast heeft ook een werkproces ingericht op het registreren en behandelen van een eventueel datalek. Indien u twijfelt of een bericht, of website van Interplast afkomstig is of u hebt een zwakke plek ontdekt in onze dienstverlening of beveiliging, neemt u dan alstublieft contact op met info@Interplastholland.nl Wij streven naar continue verbetering van onze organisatie, ook op dat punt.

Tenzij wij verplicht zijn om op grond van wet- of regelgeving uw gegevens langer te bewaren, bewaart Interplast uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt. Hoe lang we bepaalde gegevens bewaren, is afhankelijk van de aard van de gegevens, hoe lang de persoonsgegevens nodig zijn voor het doel waarvoor we deze hebben verzameld of worden gebruikt.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Interplast mag zelf bepalen hoe lang zij persoonsgegevens bewaart. Na afloop van een bewaartermijn verwijdert, anonimiseert en/of archiveert Interplast de persoonsgegevens. In specifieke gevallen kunnen we uw gegevens nog wel langer bewaren voor bijvoorbeeld de afwikkeling van een klacht of een lopende juridische procedure.

Uw privacyrechten

Als vrijwilliger/ donateur hebt u de volgende privacyrechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
a. Recht van inzage
b. Recht op rectificatie
c. Recht om gegevens te laten verwijderen
d. Recht van bezwaar
e. Recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde verwerking
f. Recht op overdraagbaarheid of dataportabiliteit

Als u gebruikt wilt maken van deze door de wet aan u gegeven privacyrechten, neemt u dan contact op met de officemanager via info@Interplastholland.nl of via 071-5210165.

a. Recht van inzage

U hebt het recht te weten of uw persoonsgegevens door Interplast worden verwerkt, welke dat zijn en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

b. Recht op rectificatie

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn.

c. Recht om uw gegevens te laten verwijderen (recht op vergetelheid)

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen (wissen) als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt of omdat u uw toestemming voor de verwerking hebt ingetrokken en Interplast geen andere rechtsgrond (meer) heeft voor de verwerking.

d. Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door Interplast als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van uw taak als vrijwilliger. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor statistisch onderzoek. U kunt uw keuze op ieder moment aanpassen.

e. Recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde verwerking

U hebt het recht om bij geautomatiseerde verwerkingen, waarvoor u niet expliciet uw toestemming hebt gegeven en die tot een weigering of afwijzing leiden, uw standpunt kenbaar te maken en het recht om dit geautomatiseerde besluit ter discussie te stellen. Indien gewenst bespreken we met u de reden van de weigering of afwijzing.

f. Recht op overdraagbaarheid of dataportabiliteit

U hebt het recht de door u aan Interplast verstrekte persoonsgegevens in ‘gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm’ aan een andere soortgelijke organisatie over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen. Denkt u hierbij aan:

🞄 Gegevens waarvoor u destijds toestemming heeft moeten geven;
🞄 Persoonsgegevens die u zelf bij Interplast heeft aangeleverd of;
🞄 Gegevens die voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Interplast Holland.

Wijzigingen

Dit privacystatement en het privacybeleid kunnen worden gewijzigd. De actuele versie staat online. Wij adviseren u dit statement en het beleid daarom regelmatig te raadplegen. Dit document is op 24-5-2018 vastgesteld en door het bestuur van Stichting Interplast Holland.

Voor vragen over dit privacystatement kunt u contact opnemen met onze officemanager, bereikbaar via info@Interplastholland.nl

INTERPLAST

Wij zijn op werkdagen tussen 9.00 en 17.30 uur bereikbaar en helpen u graag.

Bel 071-5210165.

Multidisciplinair projectteam

De AVG heeft grote impact op medische hulpverleners / NGO’s zoals Interplast Holland. Wij kunnen ons bedrijf niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Om ons tijdig op de eisen van deze privacywet voor te bereiden heeft Interplast een multidisciplinair AVG-projectteam opgericht, waar ook onze officemanager deel van uitmaakt. Met deze multidisciplinaire aanpak verloopt onze dienstverlening per 25 mei 2018 conform de AVG.

Implementatie AVG binnen Interplast Holland op koers

Op 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehandhaafd na een overgangsperiode van twee jaar. Doel van de AVG is om natuurlijke personen meer controle te geven over hun persoonlijke data (persoonsgegevens) en de transparantie over het gebruik daarvan te bevorderen.

Nieuwsbrief


Interplast Holland

T: + 31 (0)71 5210165
E: info@interplastholland.org
KVK: 41168141
RSIN: 009278308

Keurmerk

© Interplast Holland 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram